YAMAHA FZR400R EXUP MK1 MK2 (Japan) 1WG Japan 88-89