YAMAHA FZR250 EXUP MK1 MK2 (Japan) 3LN Japan 89-90